Postup při udělování kvalifikovaného osobního certifikátu (certifikátu pro elektronický podpis)

  1. Osobami rektorem univerzity oprávněnými vyřizovat vydání certifikátu pro elektronický podpis jsou na základě smlouvy o poskytování certifikačních služeb uzavřené mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Českou poštou, s. p.: RNDr. Jana Gotthardová -- Ústav pro provoz informačních technologií (tel.: 2747, e-mail: jana.gotthardova@mendelu.cz), Šárka Pucová -- Kancléřství (tel.: 5004, e-mail: sarka.pucova@mendelu.cz.
  2. Žádost zaměstnance o certifikát pro elektronický podpis musí obsahovat zdůvodnění. K žádosti se vyjadřuje přímý nadřízený, dále děkan/ředitel (fakulta/VÚ), prorektoři, kvestorka, (rektorátní a celoškolská pracoviště a účelová zařízení), v konečné fázi schvaluje žádost rektor.
  3. Schválená žádost je zaevidována a uložena na Kancléřství, 1 pare se předá Personálnímu a sociálnímu oddělení k založení do osobního spisu, 1 pare obdrží žadatel.
  4. Oprávněná osoba zajistí zaevidování certifikátu u certifikační autority České pošty (Postsignum). Poté informuje žadatele, který si na svém počítači vygeneruje elektronickou žádost. Žádost odešle na server certifikační autority. Žadateli bude certifikační autoritou mailem zasláno ID žádosti. S ID žádosti a průkazem totožnosti se žadatel dostaví na Českou poštu se službou Czech POINT. Po ověření totožnosti na Czech POINTu obdrží žadatel od certifikační autority mail s odkazem na vydaný certifikát, kliknutím na odkaz si certifikát nainstaluje. Technickou pomoc při generování požadavku i instalaci zajišťuje oprávněná osoba.
  5. Držitel certifikátu je povinen po vydání každého (i následného) certifikátu předat kopii Protokolu o vydání certifikátu oprávněné osobě k založení na Kancléřství.
  6. Při ukončení pracovního poměru držitele certifikátu vyrozumí Personální a sociální oddělení o této skutečnosti oprávněnou osobu, která následně vyřídí ukončení certifikátu a vyřadí jeho držitele z evidence.
  7. Evidence uživatelů certifikátu pro elektronický podpis je vedena na webové stránce univerzity v sekci Služby pro studenty a zaměstnance -- podkapitola Elektronická spisová služba.

Závěr: Předložený návrh na postup při vyřizování certifikátů elektronických podpisů schválilo Kolegium rektora dne 7. prosince 2010 bez připomínek.

Brno, leden 2011

Za správnost: PhDr. Taťjana Šabartová, v. r.

Seznam osob s kvalifikovaným osobním certifikátem

 

Zaměstnanec

e-mail

subjekt

sériové číslo

platnost od

platnost do

stav

pozn.

Ing. Leona Abudayyehová

abudayye@mendelu.cz

T=mzdová účetní,serialNumber=P323851,CN=Ing. Leona Abu Dayyehová,OU=7653,OU=Rektorát - Ekonomický odbor,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1342261

1496053

1673007

1851475

2049906

2591129

3830518

22.8.2012

21.8.2013

01.9.2014

15.9.2015

15.09.2016

25.09.2017

11.10.2018

22.8.2013

10.9.2014

21.9.2015

04.10.2016

05.10.2017

15.10.2018

31.10.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

vojtech.adam@mendelu.cz

T=Prorektor pro vědu a výzkum,serialNumber=P454463,CN=doc. RNDr. Vojtěch Adam Ph.D.,OU=6732,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1622233

1784726

1959705

2288930

3133528

5039994

22.4.2014

9.4.2015

24.3.2016

04.04.2017

04.04.2018

18.02.2019

22.4.2015

28.4.2016

13.4.2017

24.04.2018

24.04.2019

09.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

token

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz

T=Ředitel,serialNumber=P702438,G=Petr,SN=Adamec,CN=Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,OU=9662,OU=Institut celoživotního vzdělávání,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5124902

07.06.2019

06.06.2020

platný

token

Ing. arch. Soňa Albrechtová

sona.albrechtova@mendelu.cz

T=Garant projektu,serialNumber=P510806,G=Soňa,SN=Albrechtová,CN=Ing. arch. Soňa Albrechtová,OU=9836,OU=Projektové oddělení,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5072620

03.04.2019

02.04.2020

platný

token

Bc. Zdeněk Bartl

zdenek.bartl@mendelu.cz

T=Administrátor veřejných zakázek,serialNumber=P645250,G=Zdeněk,SN=Bartl,CN=Bc. Zdeněk Bartl,OU=9663,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3003041

5034704

16.02.2018

11.02.2019

16.02.2019

02.03.2020

prošlý

platný

 

token

Ing. Ivo Bezecný

bezecny@mendelu.cz

T=projektový konzultant,serialNumber=P495356,CN=Ing. Ivo Bezecný,OU=5499,OU=Odbor vědy a výzkumu, Projektové centrum,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1780155

1956324

2291829

30.3.2015

17.3.2016

06.04.2017

29.3.2016

6.4.2017

26.04.2018

prošlý

prošlý

prošlý

 

Bc. Martin Brandstätter, DiS.

martin.brandstatter@mendelu.cz

T=Tajemník,serialNumber=P702441,G=Martin,SN=Brandstätter,CN=Bc. Martin Brandstätter, DiS.,OU=7318,OU=Institut celoživotního vzdělávání,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5113628

23.05.2019

22.05.2020

platný

token

Lenka Brunecká

lenka.brunecka@mendelu.cz

T=mzdová účetní,serialNumber=P247656,CN=Lenka Brunecká,OU=4624,OU=rektorát,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1078606

1208564

1346025

1497394

1678656

1853806

2058611

2618082

3942918

4.10.2010

12.9.2011

31.8.2012

26.8.2013

11.9.2014

18.9.2015

29.09.2016

12.10.2017

26.10.2018

4.10.2011

11.9.2012

31.8.2013

15.9.2014

01.10.2015

7.10.2016

19.10.2017

01.11.2018

15.11.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

xburg@mendelu.cz

T=Garant projektu,serialNumber=P702809,G=Patrik,SN=Burg,CN=prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,OU=5260,OU=Zahradnická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5115925

27.05.2019

26.05.2020

platný

token

Ing. Pavel Čacký

Pavel.Cacky@slpkrtiny.cz

T=Zástupce ředitele pro hospodářskou činnost,serialNumber=P292331,G=Pavel,SN=Čacký,CN=Ing. Pavel Čacký,OU=R25666,OU=Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3584431

01.08.2018

01.08.2019

platný

 

Ing. Martin Čada

martin.cada@mendelu.cz

T=Tajemník fakulty,serialNumber=P655815,G=Martin,SN=Čada,CN=Ing. Martin Čada,OU=9947,OU=Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5130881

14.06.2019

13.06.2020

platný

token

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

dolezal@mendelu.cz

serialNumber=P538857,CN=prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.,OU=3721,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1947223

2248337

1.3.2016

24.02.2017

1.3.2017

16.03.2018

prošlý

prošlý

 

Ing. Petra Doleželová

petra.dolezelova@mendelu.cz

T=Projektový manažer,serialNumber=P690193,G=Petra,SN=Doleželová,CN=Ing. Petra Doleželová,OU=8149,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5071841

02.04.2019

01.04.2020

platný

token

Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

sarka.dvorakova@mendelu.cz

T=vedoucí odboru,serialNumber=P495351,CN=Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.,OU=6991,OU=Odbor vědy a výzkumu,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1780358

1961329

2291916

3184619

5050548

31.3.2015

30.3.2016

06.04.2017

12.04.2018

05.03.2019

30.3.2016

19.4.2017

26.04.2018

02.05.2019

24.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

token

Mgr. Iveta Farkačová

iveta.farkacova@mendelu.cz

serialNumber=P6662,CN=Mgr. Iveta Farkačová,OU=8655,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1574647

1743591

1931794

2241742

3536025

5035344

17.1.2014

16.1.2015

02.02.2016

20.02.2017

11.07.2018

11.02.2019

17.1.2015

5.2.2016

21.02.2017

12.03.2018

11.07.2019

02.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

platný

token

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

sylvie.formankova@mendelu.cz

T=akademická pracovnice, lektor projektu,serialNumber=P449761,CN=Ing. Sylvie Formánková Ph.D.,OU=6705, 8292,OU=Provozně ekonomická fakulta, Ústav managementu,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1604735

1770224

1955766

2289421

13.3.2014

9.3.2015

16.3.2016

04.04.2017

13.3.2015

28.3.2016

5.4.2017

24.04.2018

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

 

Mgr. Natálie Gloserová

natalie.gloserova@mendelu.cz

T=Referent veřejných zakázek,serialNumber=P190811,G=Natálie,SN=Gloserová,CN=Mgr. Natálie Gloserová,OU=9620,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2791117

15.12.2017

15.12.2018

prošlý

blokovaný

RNDr. Jana Gotthardová

gotthard@mendelu.cz

serialNumber=P242813,CN=Jana Gotthardová,OU=3727,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1079098

1209976

1346496

1500063

1683315

1852288

2058603

2626733

3994517

4.10.2010

14.9.2011

3.9.2012

30.8.2013

19.9.2014

16.9.2015

29.09.2016

18.10.2017

05.11.2018

4.10.2011

13.9.2012

3.9.2013

19.9.2014

19.9.2015

5.10.2016

19.10.2017

07.11.2018

25.11.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

Ing. Miroslav Haman

haman@mendelu.cz

serialNumber=P354490,CN=Ing. Miroslav Haman,OU=8155,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1399894

1557697

1734029

1921184

2220659

2569115

3688240

3.1.2013

16.12.2013

29.12.2014

18.1.2016

30.01.2017

08.09.2017

12.09.2018

3.1.2014

5.1.2015

18.1.2016

6.2.2017

19.02.2018

08.09.2018

12.09.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

revokovaný

blokovaný 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

lhavel@mendelu.cz

serialNumber=P538856,CN=prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.,OU=3330,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1949292

2247818

4.3.2016

24.02.2017

4.3.2017

16.03.2018

prošlý

prošlý

 

Mgr. Barbora Hnaníčková

barbora.hnanickova@mendelu.cz

T=Referent veřejných zakázek,serialNumber=P458044,CN=Mgr. Barbora Hnaníčková,OU=8751,OU=Rektorát - Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1636495

1798786

1990456

23.5.2014

12.5.2015

25.05.2016

23.5.2015

31.5.2016

14.06.2017

prošlý

prošlý

revokovaný

blokovaný

Ing. Jana Hradská

hradska@mendelu.cz

T=ředitelka,serialNumber=P223513,CN=Ing. Jana Hradská,OU=300375,OU=Správa kolejí a menz,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1604668

1763878

1946630

2256724

3101215

5054153

13.3.2014

24.2.2015

29.2.2016

06.03.2017

20.03.2018

08.03.2019

13.3.2015

15.3.2016

20.3.2017

26.03.2018

09.04.2019

27.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

token

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

jankov@mendelu.cz

T=Děkan Lesnické a dřevařské fakulty,serialNumber=P690189,G=Libor,SN=Jankovský,CN=prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,OU=4366,OU=Lesnická a dřevařská fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5070236

01.04.2019

31.03.2020

platný

token

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

jitka.janova@mendelu.cz

T=Prorektorka,serialNumber=P690183,G=Jitka,SN=Janová,CN=doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.,OU=6881,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5054264

08.03.2019

07.03.2020

platný

token

Bc. Iva Jarolínová

qjarolin@mendelu.cz

T=vedoucí kolejí,serialNumber=P470762,CN=Bc. Iva Jarolínová,OU=300129,OU=Správa kolejí a menz,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1684849

1852304

23.9.2014

16.9.2015

23.9.2015

5.10.2016

prošlý

prošlý

 

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

lukas.kala@mendelu.cz

T=Vedoucí oddělení,serialNumber=P694690,G=Lukáš,SN=Kala,CN=Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.,OU=9566,OU=Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5046372

26.02.2019

26.02.2020

platný

 

RNDr.Ing. Marek Klemš, Ph.D.

marek.klems@mendelu.cz

T=Dohlížející osoba na radiačním zařízení,serialNumber=P665216,G=Marek,SN=Klemš,CN=RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.,OU=4293,OU=Ústav biologie rostlin Agronomické fakulty,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3646796

22.08.2018

22.08.2019

platný

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

klimanek@mendelu.cz

T=prorektor,serialNumber=P495328,CN=doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,OU=5127,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1778225

1959443

2295156

3235367

5101100

25.3.2015

23.3.2016

10.04.2017

23.04.2018

07.05.2019

24.3.2016

12.4.2017

30.04.2018

13.05.2019

26.05.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

token

Ing. Šárka Kvizdová

sarka.kvizdova@mendelu.cz

T=Tajemník fakulty,serialNumber=P702212,G=Šárka,SN=Kvizdová,CN=Ing. Šárka Kvizdová,OU=7945,OU=Agronomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5121034

03.06.2019

02.06.2020

platný

token

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

martina.lichovnikova@mendelu.cz

T=Prorektorka,serialNumber=P690185,G=Martina,SN=Lichovníková,CN=doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.,OU=4707,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5055170

11.03.2019

10.03.2020

platný

token

Mgr. Marek Lollok

marek.lollok@mendelu.cz

serialNumber=P359406,CN=Mgr. Marek Lollok,OU=8357,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1404124

1564569

10.1.2013

3.1.2014

10.1.2014

23.1.2015

prošlý

odvolaný

blokovaný

Věra Lišková

liskova@mendelu.cz

T=vedoucí mzdové účtárny,serialNumber=P22646,CN=Věra Lišková,OU=4083,OU=rektorát,O=Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1002701

1145243

1272626

8.3.2010

9.3.2011

17.2.2012

8.3.2011

8.3.2012

16.2.2013

prošlý

prošlý

prošlý

blokovaný

doc. RNDr.Irena Marková, CSc.

markova@mendelu.cz

T=Prorektorka,serialNumber=P662463,G=Irena,SN=Marková,CN=doc. RNDr. Irena Marková,CSc.,OU=4736,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3558831

5047473

20.07.2018

28.02.2019

20.07.2019

19.03.2020

platný

platný

token

Ing. Radomil Měřínský

R.merinsky@seznam.cz

T=ředitel,serialNumber=P351775,G=Radomil,SN=Měřínský,CN=Ing. Radomil Měřínský,OU=R15580,OU=Školní zemědělský podnik Žabčice,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5082033

15.04.2019

14.03.2020

platný

token

Martina Michalíková

michalik@mendelu.cz

T=Personalista,serialNumber=P440860,CN=Martina Michalíková,OU=4654,OU=Oddělení personální a sociální,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1579574

1745255

1931430

2240134

3052320

5056237

23.1.2014

20.1.2015

02.02.2016

16.02.2017

05.03.2018

12.03.2019

23.1.2015

9.2.2016

21.02.2017

08.03.2018

25.03.2019

31.03.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

Bc. Lena Mikušová

lena.mikusova@mendelu.cz

T=Referentka veřejných zakázek,serialNumber=P659547,G=Lena,SN=Mikušová,CN=Bc. Lena Mikušová,OU=9775,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3538015

11.07.2018

11.07.2019

platný

 

Ing. Veronika Mlejnková

veronika.mlejnkova@mendelu.cz

T=referentka vědy a výzkumu,serialNumber=P495388,CN=Ing. Veronika Mlejnková,OU=7774,OU=Odbor vědy a výzkumu, Projektové centrum,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1780147

1957491

2291943

30.3.2015

21.3.2016

06.04.201

29.3.2016

10.4.2017

26.04.2018

prošlý

prošlý

prošlý

 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 

danuse.nerudova@mendelu.cz

T=rektorka Mendelovy univerzity v Brně,serialNumber=P495326,G=Danuše,SN=Nerudová,CN=prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,OU=5307,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2913026

5023472

5046610

26.01.2018

25.01.2019

27.02.2019

26.01.2019

14.02.2020

18.03.2020

prošlý

platný

platný

token

Mgr. Kateřina Němcová

katerina.nemcova@mendelu.cz

serialNumber=P262148,CN=Mgr. Kateřina Němcová,OU=8401,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1404015

1610187

10.1.2013

26.3.2014

10.1.2014

26.3.2015

prošlý

prošlý, odvolaný

blokovaný

Denisa Novotná

denisa.novotna@mendelu.cz

serialNumber=P359414,CN=Denisa Novotná,OU=8400,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1403994

1551600

1733140

1908677

2143719

2849537

10.1.2013

3.12.2013

22.12.2014

22.12.2015

21.12.2016

03.01.2018

10.1.2014

23.12.2014

11.1.2016

10.1.2017

10.01.2018

23.01.201

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

 

Irena Ortcikrová

irena.ortcikrova@mendelu.cz

serialNumber=P511877,CN=Irena Ortcikrová,OU=6325,OU=Děkanát Provozně ekonomické fakulty,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1845165

2040307

2.9.2015

31.08.2016

1.9.2016

20.09.2017

prošlý

prošlý

 

Ing. Václav Ostrovský

vaclav.ostrovsky@mendelu.cz

serialNumber=P451848,CN=Ing. Václav Ostrovský,OU=8899,OU=Oddělení veřejných zakázek, Rektorát,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1763880

1932804

2226216

2988718

5038589

24.2.2015

4.2.2016

03.02.2017

14.02.2018

15.02.2019

24.2.2016

23.2.2016

23.02.2018

06.03.2019

06.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

platný

platný

token

Ing. Jaroslav Pakosta, LL. M.

jaroslav.pakosta@mendelu.cz

T=tajemník,serialNumber=P536404,G=Jaroslav,SN=Pakosta,CN=Ing. Jaroslav Pakosta, LL. M.,OU=7579,OU=Provozně ekonomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

1936043

2211749

2892617

5021075

5111189

9.2.2016

19.01.2017

19.01.2018

22.01.2019

20.05.2019

8.2.2017

08.02.2018

08.02.2019

11.02.2020

08.06.2020

prošlý

prošlý

prošlý

platný

platný

token

Ing. Petr Pernica

petr.pernica@mendelu.cz

T=Tajemník fakulty,serialNumber=P702242,G=Petr,SN=Pernica,CN=Ing. Petr Pernica,OU=8823,OU=Lesnická a dřevařská fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5127648

11.06.2019

10.06.2020

platný

token

Veronika Pijáčková

veronika.pijackova@mendelu.cz

serialNumber=P582878,G=Veronika,SN=Pijáčková,CN=Veronika Pijáčková,OU=9374,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2245904

2988414

5047997

22.02.2017

14.02.2018

28.02.2019

22.02.2018

06.03.2019

19.03.2020

prošlý

prošlý

platný

token

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

robert.pokluda@mendelu.cz

T=Profesor, Vedoucí ústavu, Projektový manažer,serialNumber=P690191,G=Robert,SN=Pokluda,CN=prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,OU=4145,OU=Zahradnická fakulta, Ústav zelinářství a květinářství,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5060792

18.03.2019

17.03.2020

platný

token

Šárka Pucová

pucova@mendelu.cz

serialNumber=P248112,CN=Šárka Pucová,OU=6565,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1078918

1209919

4.10.2010

14.9.2011

4.10.2011

13.9.2012

prošlý

prošlý

 
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

pavel.ryant@mendelu.cz

T=děkan Agronomické fakulty,serialNumber=P445243,CN=doc. Ing. Pavel Ryant Ph.D.,OU=4692,OU=Agronomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1616502

1781141

1966754

2294732

3239616

5042630

8.4.2014

1.4.2015

8.4.2016

10.04.2017

23.04.2018

21.02.2019

8.4.2015

20.4.2016

28.4.2017

30.04.2018

13.05.2019

12.03.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

platný

token

Lucie Rysková

sekretariatq@mendelu.cz

T=zástupce správce profilu zadavatele veřejných zakázek,serialNumber=P314616,CN=Lucie Rysková,OU=7278,OU=Mendelova univerzita v Brně, Oddělení kvestora,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1319027

21.6.2012

21.6.2013

prošlý

 

Ing. Libor Sádlík, DiS.

libor.sadlik@mendelu.cz

T=Kvestor,serialNumber=P690181,G=Libor,SN=Sádlík,CN=Ing. Libor Sádlík, DiS.,OU=9837,OU=Rektorát,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5068732

28.03.2019

27.03.2020

platný

token

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

jiri.schneider@mendelu.cz

T=Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií,serialNumber=P702217,G=Jiří,SN=Schneider,CN=Ing. Jiří Schneider, Ph.D.,OU=5098,OU=Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5124576

06.06.2019

05.06.2020

platný

token

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

jiri.skladanka@mendelu.cz

T=vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství,serialNumber=P495344,CN=doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.,OU=5274,OU=Agronomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1816464

19.6.2015

18.6.2016

prošlý

 

Mgr. Markéta Svenssonová, Ph.D.

marketa.svenssonova@mendelu.cz

T=Referent veřejných zakázek,serialNumber=P633639,G=Markéta,SN=Svenssonová,CN=Mgr. Markéta Svenssonová, Ph.D.,OU=9618,OU=Oddělení veřejných zakázek, Rektorát,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2801415

4089518

18.12.2017

11.12.2018

18.12.2018

31.12.2019

prošlý

platný

 

Ing. Jiří Šilhánek, Ph.D.

jiri.silhanek@slpkrtiny.cz

serialNumber=P455515,CN=Ing. Jiří Šilhánek Ph.D.,OU=R17887,OU=Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, kancelář ředitele,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1637697

1796918

1987887

2347427

3375360

5129831

27.5.2014

7.5.2015

19.05.2016

23.05.2017

28.05.2018

13.06.2019

27.5.2015

26.5.2016

08.06.2017

12.06.2018

17.06.2019

02.07.2020

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

Ondřej Šrámek

ondrej.sramek@mendelu.cz

T=Referent veřejných zakázek,serialNumber=P658817,G=Ondřej,SN=Šrámek,CN=Ondřej Šrámek,OU=9765,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3529120

10.07.2018

10.07.2019

platný

 

PaedDr. Zoja Šťastná

qqstast4@mendelu.cz

serialNumber=P463877,CN=PaedDr. Zoja Šťastná,OU=701581,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1655405

1762395

1951161

2272371

3150030

16.7.2014

20.2.2015

8.3.2016

21.03.2017

06.04.2018

16.7.2015

11.3.2016

28.3.2017

10.04.2018

26.04.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

blokovaný

Ing. Klára Štiasna

klara.stiasna@mendelu.cz

T=Referentka veřejných zakázek,serialNumber=P674016,G=Klára,SN=Štiasna,CN=Ing. Klára Štiasna,OU=9859,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3950817

26.10.2018

26.10.2019

platný

 

Hana Štreitová

recepce@zamek-krtiny.cz

T=recepční,serialNumber=P557625,G=Hana,SN=Štreitová,CN=Hana Štreitová,OU=41112,OU=Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - Zámek Křtiny,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2036631

2486013

24.08.2016

17.08.2017

24.08.2017

06.09.2018

prošlý

prošlý

 

MVDr. Ing. Václav Trojan Ph.D.

vaclav.trojan@mendelu.cz

T=ředitel,serialNumber=P505187,CN=MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.,OU=8300,OU=Centrum transferu technologií, O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1820797

2000471

2382343

3441330

2.7.2015

14.06.2016

12.06.2017

18.06.2018

1.7.2016

04.07.2017

02.07.2018

08.07.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

revokovaný

 

Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons)

jankov@mendelu.cz

T=Projektový manažer,serialNumber=P49340,G=Michaela,SN=Vaidová,CN=Ing. Michaela Vaidová, BA (Hons),OU=9588,OU=Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5083856

16.04.2019

15.04.2020

platný

token

Iva Vágnerová

iva.vagnerova@mendelu.cz

T=Referent veřejných zakázek,serialNumber=P606141,G=Iva,SN=Vágnerová,CN=Iva Vágnerová,OU=9533,OU=Oddělení veřejných zakázek,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

2547513

06.09.2017

06.09.2018

prošlý

blokovaný

Ing.Veronika Vejrostová

veronika.vejrostova@mendelu.cz

T=pověřená osoba správce profilu zadavatele,serialNumber==P314044,Ing. Veronika Vejrostová,OU=5484,OU=Rektorát-Oddělení koncepce,rozvoje IT,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1311922

1759072

1.6.2012

13.2.2015

1.6.2013

13.2.2016

prošlý

prošlý

 

Mgr. Ondřej Veselý

vesely2@mendelu.cz

T=projektový manažer - senior, serialNumber=P495360,CN=Mgr. Bc. Ondřej Veselý,OU=8258,OU=Projektové centrum,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1788062

1959748

5036020

16.4.2015

24.3.2016

12.02.2019

15.4.2016

24.3.2017

12.02.2020

prošlý

prošlý

platný

token

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

Tomas.Vrska@slpkrtiny.cz

T=Ředitel,serialNumber=P700715,G=Tomáš,SN=Vrška,CN=doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.,OU=R39095,OU=Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5079072

10.04.2019

09.04.2020

platný

token

Lenka Výletová

vyletova@mendelu.cz

T=Personální specialista,serialNumber=P48572,CN=Lenka Výletová,OU=8343,OU=Oddělení personální a sociální,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1579576

1745235

1931493

2240125

23.1.2014

20.1.2015

02.02.2016

16.02.2017

23.1.2015

9.2.2016

21.02.2017

08.03.2018

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

 

prof.Ing.Ladislav Zeman, CSc.

dekanaf@mendelu.cz

T=děkan Agronomické fakulty,serialNumber=P256572,CN=prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.,OU=3453,OU=Agronomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1130022

1256619

1393286

1551414

11.1.2011

2.1.2012

11.12.2012

3.12.2013

11.1.2012

1.1.2013

11.12.2013

23.12.2014

prošlý

prošlý

prošlý

revokovaný

 

Ing. Stratos Zerdaloglu

stratos.zerdaloglu@mendelu.cz

T=vedoucí Ústavu informačních technologií,serialNumber=P648052,G=Stratos,SN=Zerdaloglu,CN=Ing. Stratos Zerdaloglu,OU=7089,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

3089231

5033160

5033458

12.03.2018

07.02.2019

07.02.2019

12.03.2019

27.02.2020

27.02.2020

platný

platný

platný

 

 

token

Blažena Žemlová

zemlova@mendelu.cz

T=personalistka, mzdová účetní,serialNumber=P22650,CN=Blažena Žemlová,OU=300204,OU=Správa kolejí a menz,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],C=CZ

1043630

1182737

1318407

1465652

1637672

1813364

2008962

2403428

3551023

25.6.2010

23.6.2011

20.6.2012

4.6.2013

27.5.2014

12.6.2015

30.06.2016

27.06.2017

16.07.2018

25.6.2011

22.6.2012

20.6.2013

4.6.2014

16.6.2015

1.7.2016

30.06.2017

17.07.2018

05.08.2019

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

prošlý

platný

 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

pavel.zufan@mendelu.cz

T=Děkan Provozně ekonomické fakulty,serialNumber=P696455,G=Pavel,SN=Žufan,CN=doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.,OU=4340,OU=Provozně ekonomická fakulta,O=Mendelova univerzita v Brně [IČ 62156489],OrganizationIdentifier=NTRCZ-62156489,C=CZ

5070857

01.04.2019

31.03.2020

platný

token