Spisovou službou je nazýván soubor činností souvisejících s příjmem, evidencí, předáváním, rozdělováním, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů, které upravuje zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Úkolem spisové služby je evidence dokumentů v papírové i v elektronické podobě.