Podrobný harmonogram voleb + organizační pokyny

 

Vážení členové akademické obce Mendelovy univerzity v Brně,

na zasedání volební komise dne 8. června 2017 byl schválen následující harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022:

  • 2.–6. 10. 2017                   Návrhové kolo voleb na fakultách a vysokoškolském ústavu.
  • do 7. 10. 2017                   Zveřejnění výsledků návrhového kola.
  • 10. 10. 2017 23:59 hod.  Termín pro předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi.
  • 11. 10. 2017                       Zveřejnění kandidátky.
  • 13. 10. 2017 12:00 hod.  Termín pro odevzdání tezí, ve kterých kandidáti představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora.
  • 13. 10. 2017                       Zveřejnění tezí kandidátů.
  • 18. 10. 2017 12:30 hod.   Představení kandidátů a následná volba kandidáta na funkci rektora.

 

Návrhové kolo voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU proběhne v týdnu od 2. října 2017 s následujícím rozvrhem na jednotlivých fakultách a vysokoškolském ústavu:

Volební okrsky akademických pracovníků

součást

dny

čas

volební místnost

AF

pondělí 2. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

11.00–13.00 hod.

Zasedací místnost proděkanů, budova C.

FRRMS

pondělí 2. 10. 2017

úterý 3. 10. 2017

11.00–13.00 hod.

Informační centrum FRRMS, budova Z.

ICV

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

11.00–13.00 hod.

Učebna E01, budova E.

LDF

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

10.00–13.00 hod.
11.00–14.00 hod.
10.00–13.00 hod.

Zasedací místnost děkanátu LDF, budova B.

PEF

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

11.00–13.00 hod.

Učebna Q04, přízemí budovy Q.

ZF

Lednice

úterý 3. 10. 2017

středa 4. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

10.00–15.00 hod.

Zasedací místnost děkanátu ZF.

Brno

úterý 3. 10. 2017

středa 4. 10. 2017

Studijní oddělení ZF, 5. patro budovy A.

 

Volební okrsky studentů

součást

dny

čas

volební místnost

AF

pondělí 2. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

11.00–15.00 hod.

Zasedací místnost děkanátu AF, budova C.

FRRMS

pondělí 2. 10. 2017

úterý 3. 10. 2017

11.00–13.00 hod.

Informační centrum FRRMS, budova Z.

ICV

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

11.00–14.00 hod.

Učebna E01, budova E.

LDF

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

10.00–13.00 hod.
11.00–14.00 hod.
10.00–13.00 hod.

Zasedací místnost děkanátu LDF, budova B.

PEF

středa 4. 10. 2017

čtvrtek 5. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

10.45–14.00 hod.

Učebna Q04, přízemí budovy Q.

ZF

Lednice

úterý 3. 10. 2017

středa 4. 10. 2017

pátek 6. 10. 2017

10.00–15.00 hod.

Zasedací místnost děkanátu ZF.

Brno

úterý 3. 10. 2017

středa 4. 10. 2017

Studijní oddělení ZF, 5. patro budovy A.

 

Každý člen akademické obce univerzity má právo podat jeden návrh na kandidáta na funkci rektora. Na každé součásti MENDELU je návrhové kolo voleb organizováno zvlášť pro okrsek akademických pracovníků a zvlášť pro okrsek studentů. Návrhové lístky budou k dispozici v místě voleb. Lístky budou opatřeny razítkem AS MENDELU. Ve volební místnosti je zakázána volební agitace.

Každý člen akademické obce se při vyzvednutí lístku prokáže platnou kartou ITIC/ISIC, případně jiným průkazem totožnosti. Zároveň se podepíše do volebního seznamu. Na volební lístek napíše čitelně tiskacím písmem jméno a příjmení kandidáta, příp. další upřesňující údaje (např. tituly, číslo UID apod.) tak, ABY BYL NAVRŽENÝ KANDIDÁT JEDNOZNAČNĚ URČEN. Lístek poté vhodí do urny.

Z podaných návrhů na kandidáta na funkci rektora sestaví volební komise seznamy:

a)    podle fakult a vysokoškolského ústavu a jejich volebních okrsků,

b)    za celou univerzitu podle volebních okrsků.

V souladu s čl. 7. odst. 5 Jednacího řádu AS MENDELU volební komise na kandidátku zařadí dva kandidáty za každý volební okrsek, kteří získali nejvyšší počet návrhů a tři kandidáty s nejvyšším počtem návrhů za celou univerzitu ve volebních okrscích akademických pracovníků a volebních okrscích studentů.

Volební komise požádá kandidáty na funkci rektora zařazené na kandidátku o vyslovení jejich souhlasu s kandidaturou. V případě nesouhlasu kandidáta z kandidátky vyloučí.

Sestavení a zveřejnění seznamu kandidátů pro volby kandidáta na funkci rektora, jakož i průběh voleb, se řídí pokyny volební komise ustavené Akademickým senátem MENDELU. Podrobnosti o průběhu voleb budou zveřejněny v UIS a na webu ipm.mendelu.cz/volba-rektora.

Dne 18. října 2017 ve 12:30 hod. se v posluchárně Q01 uskuteční veřejné zasedání AS MENDELU, kde vystoupí kandidáti na funkci rektora. Po diskusi se členy akademické obce bude následovat volba kandidáta na funkci rektora Akademickým senátem MENDELU.

Vážení členové akademické obce, věříme, že využijete své právo volit a aktivně se zúčastníte návrhového kola voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU.

 

V Brně, dne 18. září 2017

                                                                                                       Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

                                                                                          předseda volební komise AS MENDELU

verze pro tisk