Vyhlášení voleb kandidáta na funkci rektora

 

Vážení členové akademické obce Mendelovy univerzity v Brně,

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů končí dne 31. ledna 2018 čtyřleté funkční období rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. Akademický senát MENDELU schválil na svém zasedání dne 22. 5. 2017 složení volební komise pro volbu kandidáta na jmenování do funkce rektora MENDELU na funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Na zasedání volební komise dne 8. 6. 2017 a následně na zasedání AS MENDELU dne 19. 6. 2017 byl schválen následující harmonogram voleb:

  • návrhové kolo na fakultách a vysokoškolském ústavu od 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017 (podrobný harmonogram návrhového kola pro jednotlivé volební okrsky bude zveřejněn volební komisí),
  • zveřejnění výsledků návrhového kola do 7. 10. 2017,
  • vyslovení souhlasu s kandidaturou do 10. 10. 2017 23:59 hod,
  • zveřejnění kandidátky do 11. 10. 2017,
  • odevzdání tezí kandidátů s představením vize a cíle pro výkon funkce rektora do 13. 10. 2017 12:00 hod,
  • zveřejnění tezí kandidátů 13. 10. 2017,
  • představení kandidátů a volba kandidáta na funkci rektora 18. 10. 2017 od 12:30.

Na základě podnětu Studentské komory AS MENDELU (SKAS) nabízí volební komise zájemcům o funkci rektora MENDELU zveřejnění svého profilu formou profesního životopisu ještě před konáním návrhového kola voleb. Cílem této nabídky je usnadnit členům akademické obce MENDELU, nejen z řad studentů, výběr kandidáta pro návrhové kolo voleb.

Profesní životopisy zaměřené na předpoklady pro výkon funkce rektora v rozsahu max. 2 normostrany (v listinné podobě a opatřené vlastnoručním podpisem) přijímá předseda AS MENDELU Jiří Skládanka nejpozději do pátku 15. září 2017 12:00 hod., a to buď osobně v kanceláři č. N3008 (budova A, 2. patro), nebo poštou na adrese Jiří Skládanka, předseda AS MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (v tom případě s úředně ověřeným podpisem).

Využití či nevyužití této příležitosti nemá žádný vliv na možnost kandidovat na funkci rektora MENDELU.

Volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně se budou řídit platným Jednacím řádem AS MENDELU ze dne 20. 4. 2017.

V souladu s článkem 7 Jednacího řádu Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně organizuje volbu kandidáta na jmenování do funkce rektora pro tento účel určená volební komise, v níž jsou za každou fakultu a vysokoškolský ústav po jednom členu z volebního okrsku akademických pracovníků a jednom členu z volebního okrsku studentů.

Člen akademické obce univerzity s právem volit má právo podat jeden návrh na kandidáta. Podávání návrhů se na každé fakultě nebo vysokoškolském ústavu organizuje zvlášť ve volebním okrsku akademických pracovníků a ve volebním okrsku studentů.

Z podaných návrhů sestaví volební komise seznamy:

a)     podle fakult a vysokoškolského ústavu a jejich volebních okrsků,

b)     za celou univerzitu podle volebních okrsků.

Seznamy navržených kandidátů obsahují jejich jména, příjmení a tituly, počet členů příslušného volebního okrsku a počet hlasů v návrhovém kole (v absolutní hodnotě a v procentech).

Na kandidátku zařadí volební komise dva kandidáty za každý volební okrsek, kteří získali nejvyšší počet hlasů v návrhovém kole a tři kandidáty s nejvyšším počtem hlasů v návrhovém kole za celou univerzitu ve volebních okrscích akademických pracovníků a volebních okrscích studentů. Jestliže více kandidátů získalo stejný počet hlasů v návrhovém kole jako kandidát na posledním volitelném místě, jsou všichni takoví kandidáti zařazeni na kandidátku.

Volební komise požádá kandidáty zařazené na kandidátku o vyslovení jejich souhlasu s kandidaturou. V případě nesouhlasu kandidáta z kandidátky vyloučí.

Volební komise požádá kandidáty, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas, o vypracování tezí, ve kterých představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora. Tyto teze budou uveřejněny k datu uvedenému v harmonogramu voleb, připraveném volební komisí a schvalovaném senátem.

Na zasedání senátu kandidáti přednesou svoje představy o výkonu funkce rektora. Pořadí vystupujících se určí losem těsně před vystoupením. V případě zodpovídání dotazů určených pro všechny kandidáty se pořadí odpovídajících vždy posouvá o jedno místo.

O výběru kandidáta, který bude navržen na jmenování rektorem, se senát usnáší v tajném hlasování. K přijetí návrhu na jmenování rektorem je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu v prvním kole, hlasování se opakuje. Do druhého kola postupují tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, získaných v prvním kole. Není-li kandidát vybrán ani ve druhém kole, hlasování se opakuje. V případě rovnosti hlasů získaných kandidáty v prvním a druhém kole, rozhodne se mezi nimi dodatečným hlasováním. Do třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných ve druhém kole. Není-li mezi kandidáty ve třetím kole rozhodnuto, rozhodne se mezi nimi hlasováním ve čtvrtém, případně pátém kole. Není-li žádný návrh na jmenování rektorem přijat, hlasování se opakuje do 10 dnů. Pokud není žádný návrh na jmenování rektorem přijat ani v opakovaném hlasování, celý proces se opakuje včetně podávání nových návrhů na kandidáty akademickou obcí.

Proti přípravě, průběhu a výsledkům hlasování o návrhu na jmenování rektora může podat člen senátu stížnost volební komisi, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uveřejnění schváleného výsledného návrhu. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody stížnosti. Volební komise postoupí stížnosti na průběh hlasování senátu. Předseda senátu svolá mimořádné zasedání senátu, který přijme usnesení ve věci platnosti hlasování do deseti pracovních dnů ode dne obdržení stížnosti. Rozhodnutí senátu ve věci stížnosti je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být uveřejněny.

 

V Brně dně 30. 8. 2017                 

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

předseda AS MENDELU

 

 

 

verze pro tisk