1 Úvod

Celkovou image univerzity tvoří mimo jiné soubor činností, jež lze zahrnout pod název Public relations.

V této souvislosti nabyl po dlouholeté absenci ve struktuře naší univerzity na významu nově budovaný útvar, označovaný jako vztahy s veřejností (Public relations), který představuje systematickou, plánovitou činnost s cílem vytvořit identitu -- image univerzity, a to prostřednictvím vizuálního stylu, prezentace v médiích, vytvářením vztahů s médii pravidelným pořádáním tiskových konferencí, prezentací školy na veřejnosti prostřednictvím významných akcí, prezentací školy v tuzemsku i zahraničí formou účasti na veletrzích pomaturitního vzdělávání, vydáváním propagačních materiálů, výroční zprávy, zpracováním prezentačního CD o univerzitě, případně zajištěním propagačních předmětů s logem univerzity.

Další neméně důležitou oblastí je navázaní kontaktů se spolupracujícími a sponzorskými firmami, udržování styků s bývalými absolventy univerzity za účelem získání finančních prostředků pro její aktivity, zejména pak s cílem uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Na druhé straně je ovšem velmi důležitá propagace i směrem dovnitř univerzity, a to zejména z hlediska přenosu informací akademické obci i neakademickým pracovníkům prostřednictvím univerzitního periodika -- zpravodaje vysoké školy, svoláváním akademické obce a setkáváním vedení univerzity se svými zaměstnanci u příležitosti významných akcí či výročí.

Propagace dovnitř i navenek je proto nástrojem, který umožňuje vytvářet povědomí o univerzitě a současně umožňuje budování její image, vytváření kontaktů a udržování důležitých vztahů.

2 Realizace

Na základě výše uvedených skutečností přijalo kolegium rektora na svém zasedání dne 6. června 2006 záměr vytvořit a zavést Jednotný vizuální styl MZLU v Brně, který pozitivně ovlivní komunikaci uvnitř organizace, zkvalitní prezentaci univerzity vůči okolnímu světu a pohled na ni z vnějšku a bude odrážet dynamičnost jejího vývoje v rámci Evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru.

Za účelem dodržení přísných pravidel a příslušné profesionální úrovně realizace tohoto záměru byla uzavřena smlouva o spolupráci s Design centrem ČR (dále jen DC) pro uspořádání soutěže na vytvoření Jednotného vizuálního stylu pro MZLU v Brně, která byla vyhlášena jako kombinovaná veřejná a vyzvaná, dvoukolová. Propozice a přihláška, zpracované DC, byly zveřejněny v bulletinu vydávaném DC a umístěny na webových stránkách DC a MZLU v Brně. Termín pro podání přihlášek, včetně soutěžních prací byl do 1. 12. 2006.

V rámci vyhodnocení soutěžních návrhů na vytvoření Jednotného vizuálního stylu pro MZLU v Brně (dále JVS) hodnotitelskou jury, do které byli jmenováni kromě zástupců univerzity (rektor, děkani fakult, prorektor pro zahraniční styky a styk s veřejností) nejvýznamnější autority z oboru, tj. akademický malíř Karel Aubrecht (místopředseda Asociace užité grafiky), Mgr. Václav Houf (vedoucí Ateliéru grafického designu FaVU VUT v Brně), akademický malíř Jan Jiskra, doc. akademický malíř Karel Míšek (vedoucí Ateliéru grafického designu FUUD UJEP Ústí nad Labem, předseda Asociace užité grafiky) a prof. akademický malíř Rostislav Vaněk (vedoucí Ateliéru grafického designu na VŠUP v Praze, předseda Typo Design Clubu), byl dne 5. 12. 2006 vybrán vítězný návrh autora Libora Jelínka, posluchače 5. ročníku Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

Komise konstatovala, že vítězná práce je velmi dobře rozpracována i do jednotlivých aplikací a z tohoto důvodu byl vybrán vítěz již v prvním kole hodnocení a druhé kolo bylo zrušeno.

Na zasedání kolegia rektora dne 9. 1. 2007 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků veřejné soutěže na vytvoření JVS, na kterém byl předán diplom a symbolický šek autorovi vítězného návrhu. Po prezentaci vítězného návrhu jeho autorem následovala diskuse, ze které vyplynuly požadavky na dopracování navržených logotypů fakult ve smyslu jejich větší abstrakce a barevnosti, prioritního zpracování podkladů pro realizaci JVS na webových stránkách univerzity a jejích fakult, zpracování podkladů, respektive zadání pro zpracování Grafického manuálu JVS MZLU v Brně autorem vítězného návrhu, panem Liborem Jelínkem.

3 Resumé

Zavedení moderní corporate identity na MZLU v Brně, která se dosud prezentovala spíše chaoticky, není jednoduchý proces. Naše univerzita má bohatou historii mezi vysokými učeními tohoto zaměření.

Vzdělávací program při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919, dnes Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, vycházel z jejích původních dvou odborů, tj. hospodářského a lesnického. V současné době nabízí naše univerzita na svých čtyřech fakultách, tj. Agronomické, Lesnické a dřevařské, Provozně ekonomické a Zahradnické, vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v oblasti zemědělských, biologických, zahradnických, ekonomických a lesnických věd a v oborech na ně navazujících a umožňuje absolvovat kurzy a studijní programy v rámci celoživotního vzdělávání.

Působením vynikajících individualit v historii univerzity došlo již záhy po jejím založení ke zformování vědeckých škol, jež se dodnes těší v odborném světě vážnosti a úctě. Na tento vynikající odkaz významných osobností navázali mnozí další učitelé včetně těch současných. V oblasti řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází univerzita z dlouhodobé prognózy a tradiční vědecké orientace fakult, přispívá ke zvyšování vědecké, technické a ekonomické úrovně českého hospodářství a podílí se významnou měrou na ochraně přírodních zdrojů, tvorbě krajiny, řešení ekologických problémů a na vytváření harmonického životního prostředí. Jedná se o otevřený okruh výzkumných aktivit, uplatňovaný v institucionálním výzkumu, ve výběrových řízeních grantových agentur, v mezinárodních vědecko-výzkumných programech a ve výzkumných centrech.

Na univerzitě byly a jsou i nadále rozvíjeny výše uvedené aktivity, při kterých se střetávají nejrůznější myšlenkové proudy vyplývající ze specifičnosti a originality jejích jednotlivých organizačních součástí, respektive fakult. Proto je velmi těžké vytrhnout z celého komplexu jediný motiv, který by celou univerzitu reprezentoval, na straně druhé by jejímu vnímání navenek neprospěla ani alternativa mnohočetnosti a tudíž roztříštěnosti těchto symbolů.

U vítězného návrhu Libora Jelínka je proto třeba ocenit mimo jiné fakt, že se autor seznámil do hloubky se strukturou univerzity a ctí její tradici. Návrh je obsahově kvalitně zpracován, respektuje a rozvíjí symboliku u jednotlivých fakult. Logo Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně je složeno z textového označení a grafického symbolu čtyř zelených teček. Ty jsou odkazem na Mendelovu významnou činnost v oblasti dědičnosti, kde při pokusech sehrál hlavní roli hrách, s nímž je dnes Mendelovo jméno neodmyslitelně spjato. Počet zelených teček odpovídá i počtu fakult. Systém tvoření loga (textu + symbolu) je otevřený, nabízí možnost překládat textové označení do různých jazyků a dokonce i zvyšovat v případě potřeby počet teček (např. vznik nové fakulty). To vše, aniž by logo ztratilo svůj charakter. Loga jednotlivých fakult jsou tvořena textovým označením a grafickým symbolem barevné tečky s vnitřním motivem odkazujícím na hlavní obory fakult.

Loga jsou graficky čistá, vyjadřují poslání univerzity a působí moderně, svěže a seriozně. Na tomto místě bych rád citoval jednoho z pánů děkanů naší univerzity, který slovy .....tradiční, kamenná, pevná jistota, na kterou je spolehnutí ...ale zároveň příjemná, současná, útulná a vlídná...vystihl náš záměr, tj. jakou tvář má univerzita ukazovat navenek a jakým řádem se bude řídit uvnitř. Jsem přesvědčen, že je to pro univerzitu šťastná volba a že se nám za přispění nás všech podaří novou corporate identity úspěšně zavést.

4 Perspektiva

V současnosti probíhá příprava Grafického manuálu Jednotného vizuálního stylu MZLU v Brně, který definuje základní prvky jakými jsou logo, písmo a barevnost, typografická pravidla a normy použití. Nový vizuální styl univerzity plně nahradí současně užívané znaky. Logo a s ním související další prvky nové vizuální komunikace univerzity a fakult budou uvedeny v život 1. ledna 2008.

5 Vysvětlení některých základních pojmů

Grafický manuál -- návod, jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (např. logo, písmo, úprava tiskovin atd.), aby firma nebo instituce komunikovala jednotně a na vysoké úrovni se svojí cílovou skupinou, včetně vlastních zaměstnanců. Grafický manuál je tedy soubor závazných pravidel, kterými jsou všichni zaměstnanci univerzity povinni se řídit. Manuál ale není nutné považovat za nepříjemný soubor direktivních příkazů. Je zároveň dobrým pomocníkem ve chvílích, kdy si nebudeme jisti, jak naložit s určitým grafickým prostředkem

Logotyp -- graficky zpracovaná písmová značka -- grafická podoba značky.

Tiskoviny -- všechny komunikační prostředky, které k příjemci přicházejí v tištěné formě. Tiskoviny jsou velmi důležitou součástí celkové grafické prezentace podniku či instituce. Jsou určitou vizitkou, podle které si příjemce dělá úsudek o dotyčné organizaci, a tedy formou její reklamy. Proto je nutné, aby měly všechny tiskoviny jednotnou úpravu v souladu s celkovým grafickým stylem, a tak mohly působit jako pozitivní signál jednoty a serióznosti instituce jak vůči jejímu okolí, tak i jejím zaměstnancům.

Písmo -- je grafický záznam řeči a jeho podoba významně ovlivňuje komunikaci firmy či instituce.

Uživatel grafického manuálu -- každý pracovník univerzity, který při své práci užívá grafické komunikační prostředky. Grafických komunikačních prostředků je pestrá škála, může to být např. jakákoliv úřední tiskovina, faxová zpráva, označení budovy, vizitka nebo reklamní předměty. Manuál je tudíž zároveň seznamem grafických komunikačních prostředků, které slouží k vytvoření jednotného vizuálního stylu.

Tato změna si vyžádá řadu dalších organizačních kroků a úkonů, které musí být podniknuty, aby se tvář univerzity postupně změnila i v nastíněné vizuální podobě.

Dovoluji si Vás proto požádat o spolupráci a podporu při zavádění nového vizuálního stylu a loga univerzity a fakult do našeho každodenního akademického života. Věřím, že pro svou grafickou jednoduchost, která profesionálně odráží modernost, otevřenost a tvůrčí invenci univerzity vstupující do evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru, si loga získají oblibu a budou nám všem na akademické půdě jednotícím symbolem, pozitivně charakterizujícím naši vysokoškolskou instituci a její aktivity vůči okolnímu světu.

Podrobnosti o dosavadním a dalším průběhu budování nového jednotného vizuálního stylu univerzity sledujte na webových stránkách univerzity v rubrice aktuality nebo na www úřední desce.

6 Zdroj financování

Rozvojový projekt MŠMT ČR -- soutěž, odměna vítězi soutěže, zhotovení grafického manuálu, zaváděcí vzorky tiskovin aj. -- z rozvojového projektu MŠMT ČR .

Rozpočet univerzity -- v návaznosti na vyhlášení závaznosti používání JVS formou rozhodnutí, respektive příkazu rektora (s účinností od 1. ledna 2008), si hradí tisk potřebných materiálů dle grafického manuálu každé pracoviště univerzity ze svého rozpočtu tak, jak tomu bylo dosud, aniž by nějaký závazný předpis existoval.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor

Pořízení a implementaci JVS koordinuje Odbor vnějších vztahů univerzity. Vaše případné náměty a připomínky rádi uvítáme na adrese tisk (at) mendelu.cz